Doel en geest

Iedereen de kans geven actief aan sportbeoefening te doen onder de vorm van minivoetbal, waarbij de FAIRPLAY op de eerste plaats staat.
Dan alleen kan het een gezonde en deugddoende vrijetijdsbesteding worden en een sociale , culturele en sportieve verrijking betekenen.

Nature

Aantal spelers

Per ploeg mag men maximaal 15 spelers inschrijven. Er wordt een minimum van 7 spelers vooropgesteld. De namen moeten afgegeven worden voor aanvang van de eerste wedstrijd. De minimumleeftijd is 16 jaar. De spelers mogen slechts aangesloten zijn bij één deelnemende ploeg en per ploeg mag er slechts één aangeslotene zijn bij de KBVB (t.e.m. eerste provinciale). Inbreuken hierop worden met een forfaitnederlaag bestraft . Tot 31 december heeft iedere ploeg de mogelijkheid om maximaal 2 nieuwe spelers in te schrijven. Overgangen tussen de deelnemende ploegen zijn niet mogelijk in de loop van het seizoen .

Nature

Verzekering

Iedere speler moet een attest kunnen voorleggen waaruit blijkt dat hij verzekerd is. Ploegen zonder verzekering worden geweigerd. Indien men geen eigen verzekering heeft , kan men zich verzekeren bij het bestuur van de Recreatieve Sportkring Minivoetbal Gullegem. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen en schade aan of van derden en kan nooit aansprakelijk gesteld worden .

Nature

Lidgeld

De deelnemende ploegen moeten voor aanvang van de eerste wedstrijd van het seizoen het inschrijvingsgeld en de waarborg (momenteel 175 Euro + 50 Euro) betalen. Pas na het indienen van de volledig ingevulde spelerslijst (naam , voornaam ,adres en geboortedatum) en de betaling van de verschuldigde verzekeringspremies is men ook effectief verzekerd. Gelieve dit dus in uw eigen belang zo vlug mogelijk te regelen. De verzekering geldt altijd en overal en loopt van 1 augustus tot 31 juli van het volgende jaar. Ploegen die hun financiële verplichtingen niet nakomen worden eerst beboet en daarna eventueel uitgesloten.

Nature

Wedstrijden

Alle wedstrijden worden gespeeld op de buitenterreinen van het VTI te Gullegem op zondagvoormiddag om 9u, 9u30, 10u, 10u30 of 11u stipt, zoals aangeduid op de kalender. Teneinde de competitie vlot te laten verlopen, mag er hoogstens 10 minuten gewacht worden om af te trappen, indien het minimum vereiste aantal spelers bij een ploeg niet gehaald wordt. Daarna verliest men de wedstrijd met forfaitcijfers.

Nature

Uitstellen

Voor de competitie heeft iedere ploeg de kans gekregen om 2 data door te geven waarop zeker niet kan gespeeld worden. Enkel wisselen van wedstrijden op de speeldag zelf kan nog, uitstellen niet. Dit kan enkel gebeuren door het bestuur en moet dan ook bij hen aangevraagd worden.

Nature

Minimaal en maximaal aantal spelers

Op het scheidsrechtersblad mogen maximaal 15 spelersnamen worden ingeschreven. Enkel deze mogen aantreden. Om een wedstrijd te kunnen spelen, moet iedere ploeg uit minstens 4 spelers bestaan. Men verliest dan ook de wedstrijd met forfaitcijfers indien men bij aanvang, na een wachttijd van 10 minuten, of tijdens de wedstrijd om een of andere reden geen 4 spelers meer kan opstellen. Er mag voortdurend vervangen worden gedurende de wedstrijd, voor zover de bal uit is en men de scheidsrechter hiervan verwittigt.

Nature

Speelduur

De speeltijd wordt onderverdeeld in vier periodes van 13 minuten . Ertussen wordt er telkens 1 minuut gerust. Onnodig tijdverlies kan door de scheidsrechter gecompenseerd worden .

Nature

Puntenverdeling

Een overwinning levert 2 punten ,een gelijkspel 1 punt en een nederlaag 0 punten op.
Bij het opmaken van de klassering tellen eerst de punten, dan het aantal gewonnen matchen, daarna het doelsaldo en tenslotte het aantal gemaakte goals.
Voor het toekennen van de kampioenstitel wordt bij gelijkheid van punten altijd een testmatch georganiseerd.
Bij gelijke stand na de testmatch: 2 verlengingen van 5 minuten, eventueel nog gevolgd door één of meerdere reeksen van 4 strafcorners ( systeem AB,BA,CD,DC ).
Forfait betekent altijd verlies met 10-0 cijfers , een boete van 15 Euro en 20 strafpunten in de fairplayrangschikking .
De boetes worden afgetrokken van de waarborg ; indien er in de loop van het seizoen onvoldoende waarborg overblijft om alles te vereffenen , moeten de schulden voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijd betaald worden , zoniet wordt de betrokken ploeg geschrapt en uitgesloten .
Men mag wel buiten competitie verder spelen. De bekomen uitslagen tellen niet voor de tegenstrevers , daar deze steeds de zege behalen met forfaitcijfers .
Voor het klassement van keeper van het jaar krijgt de keeper van de tegenpartij bij forfait 2 punten en voor het klassement van speler van het jaar krijgen de twee hoogst geklasseerde spelers van de tegenpartij resp. 2 en 1 extra punt in dit klassement .

Nature

Opgave

Indien een ploeg volledig forfait geeft of uitgesloten wordt, vervallen alle uitslagen van die ronde, die men aan het spelen is. Deze worden vervangen door forfaitscores. Ook de gescoorde doelpunten uit deze wedstrijden worden geschrapt uit de topscorerslijst. Indien er evenwel reeds een volledige ronde gespeeld is, blijven de uitslagen en de topscorersstanden uit deze ronde behouden.

Nature

Scheidsrechters

De scheidsrechters worden aangeduid door het bestuur.
Om de sportieve gang van zaken te bevorderen, vraagt het bestuur dat de ploegverantwoordelijken een voorbeeld zouden zijn voor hun medespelers en geen kritiek zouden uitoefenen op de scheidsrechters, vermits we mogen aannemen dat deze mensen in eer en geweten fluiten.

De bevoegdheid van de scheidsrechters telt zowel tijdens als na de wedstrijd.
Wedstrijden kunnen slechts herspeeld worden voor zover men duidelijk een dwaling kan aantonen en men binnen de 48 uur een klacht indient bij het bestuur.
Het bestuur zal de zaak dan onderzoeken en de nodige maatregelen treffen of de zaak seponeren.

In alle andere gevallen zijn de beslissingen van de scheidsrechter onherroepelijk .

Bij afwezigheid van een scheidsrechter heeft de bezoekende ploeg het recht een vervanger aan te stellen, desnoods uit eigen rangen, maar die kan dan natuurlijk niet meer meespelen.
Beide ploegen kunnen ook akkoord gaan om zonder scheidsrechter te spelen.

Bal raakt basketbaldoel: Wanneer de bal tijdens het spel binnen het speelveld het basketbaldoel raakt, wordt er een vrije trap toegekend aan de tegenpartij onder het basketbaldoel.

Nature

Gele kaarten

Gele kaarten worden gegeven aan spelers die opzettelijk een zware fout begaan , brutaal spelen of herhaaldelijk aanmerkingen maken op de scheidsrechter.
Gevolgen:
in de periode waarin de speler geel krijgt, mag hij niet meer meespelen, maar in de volgende periodes weer wel.
10 strafpunten fairplay en 5 Euro boete.

Wanneer dezelfde speler twee gele kaarten verzamelt in twee verschillende matchen, wordt hij automatisch de eerstvolgende match geschorst.

2 keer geel in dezelfde match=rood en hij mag niet meer vervangen worden in deze match.
Deze speler is ook automatisch geschorst voor de eerstvolgende match.

Nature

Rode kaarten

Rode kaarten worden getrokken voor natrappen, slaan, zware beledigingen naar de scheidsrechter toe, enz.
Gevolgen :
de speler wordt voor de rest van de wedstrijd uitgesloten en zijn ploeg moet met 4 spelers verder spelen.
20 strafpunten fairplay en 10 Euro boete.

Automatische schorsing voor minstens 2 wedstrijden ,tenzij het bestuur een zwaardere straf noodzakelijk acht.
De schorsingsperiode start vanaf de eerstvolgende match en geldt zowel voor competitiematchen als bekerwedstrijden.
Bij uitstel door weersomstandigheden of op aanvraag door de tegenstrever, schuift de schorsingsperiode door naar de volgende speeldag.
Enkel bij uitstel op aanvraag van zijn eigen ploeg, blijft de betrokken speler effectief geschorst voor die specifieke wedstrijd.

Nature

Fairplay

Na iedere match worden daarvoor punten gegeven aan beide ploegen door de scheidsrechter met een maximum van 20 punten.
Er wordt daarbij rekening gehouden met de geest op het veld, brutale fouten, protest, tijd winnen en kaartenlast.
Voorbeeldig gedrag levert dan weer bonuspunten op.

Automatische puntenaftrek voor:
Gele kaart : 10 punten
Rode kaart : 20 punten
Forfait of ploeg die het terrein verlaat : 20 punten
Opstellen van geschorste speler : 20 punten
Schorsen van match wegens zware onregelmatigheden:20 ptn

Administratieve puntenaftrek + boete van 1 Euro voor:
Laattijdige betaling : 10 ptn per speeldag
Laattijdige start van match (vanaf 5 min tot max. 10 min ): 5 ptn
Niet zelf plaatsen of wegplaatsen van doel en kegels: 5 ptn

De fairplay-trofee gaat naar de ploeg met het hoogste aantal punten op het einde van het seizoen.
Bij ex-aequo krijgt de laagst geklasseerde ploeg de trofee.
Ook in bekerwedstrijden kan men extra puntenaftrek oplopen ten gevolge van hoger vermelde sanctioneringen.

Nature

Speler van het seizoen

Daarvoor geven de scheidsrechters punten aan de vier beste spelers van een wedstrijd resp. 4 , 3 , 2 en 1 punt(en).
Iedereen die meespeelt, behalve de doelmannen, kan punten krijgen.
Het is echter mogelijk dat alle punten naar vier spelers van dezelfde ploeg gaan!
Wie op het einde van de competitie het hoogste aantal punten heeft , wint de trofee.

Men krijgt punten als men “UITBLINKT” in een wedstrijd.
Dit is echter een ruim begrip, want voor sommigen zijn dit de spelers met de meeste inzet, voor nog andere zijn dit de technisch besten of degenen die het meest scoorden.
Men moet wel punten geven voor de prestaties in die bewuste match en niet gewoon omdat men vindt dat dit een goede speler is.

Nature

Doelman van het seizoen

Na iedere wedstrijd krijgen de doelmannen punten van de scheidsrechters.

Voor een superprestatie krijgt men 4 ptn., een goede prestatie wordt beloond met 3 ptn, voor een normale match krijgt men 2 ptn en voor een zwakke match slechts 1 punt.

Wie op het einde van de competitie de meeste punten heeft verzameld, wint de trofee.

Als een ploeg diverse doelmannen opgesteld heeft in dezelfde wedstrijd, gaan de punten naar de doelman die volgens de scheidsrechters de belangrijkste prestatie in die wedstrijd heeft geleverd.

Nature

Topschutter van het seizoen

Wie op het einde van de competitie het hoogste aantal doelpunten heeft gemaakt , wordt natuurlijk topscorer.

De doelpuntenmakers doen er goed aan hun naam te melden bij de scheidsrechters, want die mensen kennen natuurlijk nog niet iedereen.
Zo men dit achterwege laat blijft het doelpunt wel geldig maar kan het zijn dat er geen rekening mee wordt gehouden in de topscorerslijst bij gebrek aan gegevens.

Nature

Bekercompetitie

Bekermatchen duren 4 x 11 min en na iedere match worden er nog 2 schepcorners genomen door beide ploegen (AB-BA)

Puntensysteem blijft het zelfde als voor de competitie
Een overwinning levert 2 punten, een gelijkspel 1 punt en een nederlaag 0 punten op.

Bij het opmaken van de klassering tellen eerst de punten, dan het aantal gewonnen matchen, daarna het doelsaldo en tenslotte het aantal gemaakte goals, en erna gemaakte schepcorners.

Kaarten voor de bekercompetitie lopen door in de competitie.

Nature

Doping

Het gebruik van doping producten is verboden.
Dopingcontrole is altijd mogelijk door het bevoegde Ministerie.
De lijst van verboden middelen kan ten alle tijde geraadpleegd worden bij het bestuur.

Nature

Materialen

De ploegen die de eerste wedstrijden in de voormiddag spelen, worden verzocht de doelen op de terreinen te plaatsen.
Na afloop van de laatste wedstrijden moeten de doelen met de netten er nog aan, terug gebracht worden en opgeborgen worden in debergplaats samen met de ballen. De ploegen die de eerste wedstrijden in de voormiddag spelen, worden verzocht de doelen op de terreinen te plaatsen. Na afloop van de laatste wedstrijden moeten de doelen met de netten er nog aan, terug gebracht worden tot aan de bergplaats samen met de ballen. Iedereen wordt verzocht de lokalen en de materialen te eerbiedigen. In de bar en schoolterrein geldt er ook een strikt rookverbod, opgelegd door de Voedselinspectie. (er is een rookplaats voorzien)
Iedereen wordt verzocht de lokalen en de materialen te eerbiedigen.

In de bar en schoolterrein geldt er ook een strikt rookverbod, opgelegd door de voedselinspectie. (er is een rookplaats voorzien)

Nature

Waarborg

De waarborg, verminderd met de in de loop van het seizoen opgelopen boetes, kan men terug krijgen bij de uitreiking van de trofeeën op het einde van het seizoen.

Nature

Beslissingbevoegdheid bestuur

Over eventueel niet in dit reglement voorziene feiten of gebeurtenissen kan het bestuur bij meerderheid beslissen .

Nature

Aansprakelijkheid bestuur

Het bestuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige gebeurtenissen op locatie van of tijdens de activiteiten.
Iedere speler erkent deel te nemen op eigen verantwoordelijkheid en zal afzien van elke claim aan het bestuur.